Aansprakelijkheidsrecht

Overzicht

Introductie

Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links naderende autobestuurder verzuimt u voorrang te verlenen. Kunt u dan uw schade op deze bestuurder verhalen? Het ‘klassieke’ aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op iemand anders. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat dan ook het juridische leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Wie iets doet of nalaat in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is verplicht de uit de onrechtmatige daad voortkomende schade te vergoeden. Staat eenmaal vast dat er sprake is van aansprakelijkheid dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. Ook het juridische kader voor het vaststellen van de omvang van de schade komt in de cursus uitvoerig aan de orde.

Voorkennis

Er wordt verondersteld dat enige elementaire kennis van het positieve recht aanwezig is. Concreet betekent dit dat je minimaal in het laatste jaar zit van je hbo-rechtenopleiding of deze met succes hebt afgerond.

Inhoud

Het ‘klassieke’ aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op iemand anders. Juridisch gezegd draait het in het aansprakelijkheidsrecht om de vraag of er sprake is van een verbintenis tot schadevergoeding. Het aansprakelijkheidsrecht vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het verbintenissenrecht.
Verbintenis, een begrip met een typische ‘wetboeklucht’. Het staat voor een juridische band tussen personen waaraan men zich niet zomaar kan onttrekken. Of, om het formeel te zeggen: ‘een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de een tegenover de ander tot een prestatie verplicht is en de ander tot die prestatie gerechtigd is. Het dagelijkse leven is niet zo formeel maar wel doortrokken van verbintenissen. Als u ‘s morgens bijv. de krant van de mat raapt of bij de bakker uw brood haalt, is er telkens sprake van een juridische relatie tussen u en een ander. Juridisch heet die afspraak een overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst krijgt u recht op die krant of dat brood. Daar staat wel iets tegenover: u moet betalen. Er ontstaan dus in deze voorbeelden telkens twee verbintenissen. De juridische problemen rond verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomst worden in de cursus Overeenkomstenrecht behandeld.
Naast verbintenissen uit overeenkomst zijn er ook verbintenissen die een andere rechtsbron hebben. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht komen deze overige bronnen van verbintenissen aan de orde. In juridische termen: verbintenissen uit de wet. Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links naderende autobestuurder verzuimt u voorrang te geven. U hebt recht op schadevergoeding, d.w.z. er bestaat voor de dader van de verkeersovertreding een verbintenis tot schadevergoeding, uitsluitend omdat de wet dat bepaalt. Wie iets doet (of nalaat) in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is in beginsel verplicht de daaruit voortkomende schade te vergoeden. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat dan ook het maatschappelijk uiterst belangrijke leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Daarnaast komen nog een aantal andere bronnen van verbintenissen aan de orde: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking en wordt ingegaan op het schadevergoedingsrecht.

Tentaminering

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

Informatie over de tentamendata vindt u na inschrijving in de elektronische leeromgeving.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel
Een ‘schoon’ verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Informatie over de begeleidingsbijeenkomsten vindt u na inschrijving in de elektronische leeromgeving.

Docenten

Dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. E. de Vey Mestdagh, mw. mr. T. Zwalve en mw. mr. M. Frankemölle-Reemst.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier cursussen, na toelating tot de Schakelzone Recht.

Informatie over inschrijving en het inschrijfformulier vindt u onder “Over schakelzone – Inschrijfinformatie”.