Burgerlijk procesrecht

Overzicht

Introductie

‘Hebben is hebben, krijgen is de kunst.’ Dit gezegde geeft mooi het verschil aan tussen materieel en formeel privaatrecht. Het eerste beschrijft de rechten die u heeft als bijvoorbeeld koper of huurder. Het tweede regelt hoe u die rechten zo nodig kunt afdwingen. Deze cursus gaat over de spelregels die hierbij gelden. U maakt kennis met onderwerpen als maatregelen om een procedure te voorkomen, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, de manieren van procederen, de rechtsmiddelen en de tenuitvoerlegging van vonnissen en akten.

Voorkennis

In deze module wordt uitgegaan van het kennis- en vaardighedenniveau dat in de bacheloropleiding hbo-Rechten is opgedaan bij het vak privaatrecht.

Inhoud

U heeft net een nieuwe auto gekocht, een degelijk merk voor een redelijke prijs. Maar al snel blijkt dat u bekocht bent: er is geknoeid met de kilometerteller en er zitten tweedehandsonderdelen onder de motorkap. De ‘nieuwe’ auto blijkt alles behalve nieuw te zijn. U eist dat de verkoper alsnog zijn verplichtingen nakomt of zelfs schadevergoeding betaalt. Maar: ‘Hebben is hebben, krijgen is de kunst.’ De verkoper weigert eenvoudig om met u over deze kwestie te onderhandelen. U ziet nog maar één manier om dit op te lossen: procederen. Dan moeten er heel wat regels in acht genomen worden en daar begint het formeel privaatrecht.

Het voorgaande geeft het verschil aan tussen materieel en formeel privaatrecht. Het materiële privaatrecht (zie de Basiscursus recht of Inleiding privaatrecht) beschrijft de rechten die u bijvoorbeeld hebt als koper of als verhuurder. Het formele privaatrecht geeft aan hoe u die rechten zo nodig kunt afdwingen. Die regels vindt u in deze cursus. De cursus Burgerlijk procesrecht verschaft inzicht in de hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht tegen de achtergrond van het materiële privaatrecht. Dit wil zeggen, dat onderwerpen aan de orde komen als: de maatregelen ter voorkoming van een procedure, de aanvang van een burgerlijke procedure, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, de manieren van procederen, de rechtsmiddelen, de onderscheiding in vonnissen, de tenuitvoerlegging van vonnissen en akten, enzovoorts. Bovendien is het de bedoeling dat u na bestudering van de cursus kennis draagt van belangrijke rechterlijke uitspraken op het gebied van het burgerlijk procesrecht. Behalve voor studenten in de rechtswetenschappen is de cursus interessant voor personen die in de praktijk, bijvoorbeeld via advocatuur of rechterlijke macht, met het burgerlijk procesrecht te maken krijgen.

In deze cursus worden de verschillende personen die in het burgerlijk proces optreden allemaal aan u voorgesteld zoals de deurwaarder, de rolrechter, de advocaat, eiser en gedaagde. U leert de betekenis van termen als conclusie van antwoord en kracht van gewijsde, uitvoerbaar bij voorraad en deurwaardersexploit. De civiele procedure begint met een verzoekschrift of een dagvaarding. Na bestudering van deze cursus weet u daar het fijne van, net zoals van het verschil tussen vonnis en beschikking, de mogelijkheid om beslag te leggen, het bewijsrecht en nog veel meer. U begrijpt dan ook dat civiele procedures in ons rechtssysteem zoveel tijd in beslag nemen. En dat in spoedeisende gevallen een snellere weg bewandeld kan worden. Draait de verliezende partij altijd op voor de proceskosten? En wat valt daar allemaal onder? Misschien voor u nu nog een vraag, straks een weet.

Tentaminering

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Informatie over tentamendata vindt u na inschrijving in de digitale leeromgeving.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel
Een ‘schoon’ verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Informatie over begeleidingsbijeenkomsten vindt u na inschrijving in de elektronische leeromgeving.

Docenten

Mw. mr. M.Reumers

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier cursussen, na toelating tot de Schakelzone Recht.

Informatie over inschrijving en het inschrijfformulier vindt u onder “Over schakelzone – Inschrijfinformatie”.