Constitutioneel recht

Overzicht

Introductie

Het staatsrecht of constitutioneel recht heeft betrekking op de juridische vormgeving en het juridisch instrumentarium van het organisatorisch verband ‘de staat’. In het eerste deel van de cursus Constitutioneel recht komen de beginselen van de rechtsstaat en enkele basisbegrippen aan de orde, zoals het legaliteitsbeginsel, machtsverdeling, grondrechten, staatsvorm en regeringsvorm. Vervolgens verdiept u zich in de werking van de parlementaire democratie, het wetgevingsproces en de thema’s bestuur en rechtspraak.

Inhoud

De cursus Constitutioneel recht heeft betrekking op de juridische vormgeving en het juridisch instrumentarium van het organisatorisch verband ‘de staat’. Aan de orde komen de organen van de Nederlandse staat (zoals Koning, ministers, regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Staten-Generaal, Raad van State, rechterlijke macht enz.), de manier waarop die organen worden ingesteld, de bevoegdheden van die organen en de wijze waarop hun onderlinge verhouding geregeld is. Bij dit alles spelen het Statuut voor het Koninkrijk en vooral de Grondwet een prominente rol. Ook wordt aandacht geschonken aan de internationale, en meer in het bijzonder de Europese dimensie: wat zijn de gevolgen van het lidmaatschap van de Europese Unie voor de speelruimte van de nationale organen? Tegen de achtergrond van de beginselen van de democratische rechtsstaat verkrijgt U inzicht in de staats- en regeringsvorm, de ontwikkeling en werking van de parlementaire democratie, waaronder ook de wisselwerking tussen staatsrecht en politiek, en in enkele bijzondere onderdelen van het openbaar bestuur, zoals het adviesstelsel, de politie, de defensie en het staatsnoodrecht. Verder verdiept U zich in het wetgevingsproces en de regelgeving van de regering, de afzonderlijke ministers en de organen van de decentrale overheid, alsmede in hun onderlinge verhouding. Ook worden een aantal belangrijke aspecten van de rechtspraak besproken. In dit verband wordt tevens de toenemende betekenis van internationale en Europese regelgeving en rechtspraak voor de nationale rechtsorde besproken.

Tentaminering

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov).

Tentamendata

Informatie over de tentamendata vindt u na inschrijving in de elektronische leeromgeving.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel
Een ‘schoon’ verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Er mag GEEN jurisprudentiebundel gebruikt worden

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Informatie over begeleidingsbijeenkomsten vindt u na inschrijving in de elektronische leeromgeving.

Docenten

Dhr. prof. mr. J. Teunissen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier cursussen, na toelating tot de Schakelzone Recht.

Informatie over inschrijving en het inschrijfformulier vindt u onder “Over schakelzone – Inschrijfinformatie”.